Identiteit

Bij Buitenhorst werken we vanuit een positief-christelijke levenshouding. Dit betekent dat we ons in ons handelen laten leiden door het Bijbelse liefdesgebod: “God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.”

Bij de christelijke naastenliefde gaat het om een aantal belangrijke levenswaarden. Deze waarden zijn leidend voor al ons handelen: uniciteit, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, verbinding, (com)passie en afhankelijkheid.

Uniciteit

Wij geloven dat ieder mens is geschapen naar het beeld van God, maar wel op een unieke manier, met zijn of haar kwaliteiten en talenten. Ieder mens heeft evenveel recht om de ruimte te krijgen deze kwaliteiten en talenten te ontplooien of te ontwikkelen. Mensen met een positief zelfbeeld en veelal geen belemmeringen in functioneren, hebben daar doorgaans geen moeite mee. Mensen met ASS ervaren die moeite vaak wel. Samen met hen willen we ontdekken waar ze goed in zijn en hoe zij die kwaliteiten en talenten het beste kunnen gebruiken.

Gelijkwaardigheid

Geschapen zijn naar het beeld van God betekent ook dat we gelijkwaardig zijn aan elkaar. Gelijkwaardigheid uit zich het meest daarin dat we elkaar met respect behandelen. Zaken als grof taalgebruik, beledigingen, insinuaties, kleinerende opmerkingen e.d. passen niet in de sfeer van dienstverlening van Buitenhorst.

Wederkerigheid

In elke situatie waarin mensen op de een of andere manier samenwerken, dient sprake te zijn van wederkerigheid. We hebben de wijsheid niet in pacht. Zowel leraar als leerling, zowel werkbegeleider als stagiair, zowel hulpverlener als cliënt kunnen wederzijds van elkaar leren. Deze wederkerigheid is belangrijk voor een open, transparante en constructieve communicatie en samenwerking.

Verbinding

Verbinding komt daar tot stand waar we de ander begrijpen, aanvoelen en met al onze gaven de ander (verder) willen helpen. Ook al is het niet altijd eenduidig waar we de ander kunnen vinden of de zaken kunnen benoemen die ons samenbindt, de intentie om die verbinding te vinden, zowel met collega’s als met cliënten, kenmerkt ons handelen en spreken.

(Com)passie

De Bijbel geeft een aanwijzing voor onze basishouding: “Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen?” Al onze talenten en kwaliteiten hebben we niet van onszelf, maar gekregen van God, om er goed mee te doen. Dat vraagt in de eerste plaats om dankbaarheid. In de tweede plaats willen we aan die dankbaarheid uiting geven door met (com)passie hen tegemoet te treden die andere kwaliteiten hebben ontvangen.

Afhankelijkheid

Wij kunnen ons werk alleen maar doen als we gezond zijn en op een juiste manier onze krachten gebruiken. Gezondheid en krachten hebben we niet op zak, maar ontvangen we van God. Van Hem zijn we afhankelijk. Van Hem verwachten we dan ook alle hulp en zegen om ons werk succesvol te laten zijn.

Van ouders, kinderen en jongeren die onze begeleiding wensen, verwachten wij dat ze bovengenoemde waarden respecteren en onderschrijven.